Jdi na obsah Jdi na menu
 

Stanovy klubu

 

STANOVY

spolku VK Litvínov, z.s.

(nové úplné znění k datu 20.7.2022) 

______________________________________________________________________________

 

čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter spolku

 1. VK Litvínov, z.s. (dále jen "spolek") je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující fyzické osoby se zájmem převážně o sportovní činnost, organizační činnost, hospodářskou činnost a rozvoj volejbalu v Litvínově a jeho okolí.
 2. Sídlo spolku: Jiráskova 413, 436 01 Litvínov
 3. Spolku bylo přiděleno IČ: 62209841
 4. Spolek může působit na území celé České republiky.
 5. Spolek je samostatnou právnickou osobou, a je proto oprávněn jednat v právních vztazích svým jménem a na svou vlastní majetkovou odpovědnost. Je organizačně i jinak nezávislý na orgánech státní správy a samosprávy, politických stranách a jiných spolcích a iniciativách. S nimi však spolupracuje při uskutečňování společných záměrů a prosazování společných zájmů.
 6. Oficiálními symboly VK Litvínov, z.s. jsou znak klubu (logo), který je zobrazen v příloze č. 1 těchto stanov.
 7. Spolek může rovněž používat rozšířený název Volejbalový klub Litvínov.

 

čl. II

Hlavní a vedlejší činnost

 1. Hlavní činností spolku je:
  1. provozovat sportovní činnost ve volejbale zapojením se do soutěží organizovaných Českým volejbalovým svazem a jeho složek, k tomu vytvářet materiální, finanční a tréninkové podmínky.
  2. organizovat vlastní sportovní akce.
  3.  budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá.
  4. rozvíjet členskou základnu s důrazem na mládež.
  5. pečovat o sportovní a morální růst svých členů.
  6. spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, s ostatními organizacemi a jednotlivci.
  7. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné a osvětové činnosti.
 2. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. Účelem vedlejší činnosti je podpora v naplňování hlavních činností a hospodářského využití spolkového zařízení a materiálu.
 3. Shora definované cíle činnosti spolku dosahuje spolek v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.

 

čl. III

Společné zásady členství

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku může být fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s cíli spolku:
  1. fyzická osoba starší 15 let,
  2. fyzická osoba mladší 15 let (se souhlasem zákonného zástupce),
  3. právnická osoba.
 2. Členem spolku není automaticky fyzická osoba, která je řádně registrována pod klubem v Českém volejbalovém svazu. Takovou osobou je z pravidla osoba působící v klubu v rámci  organizovaných soutěží jako hráč, hráč na hostování, trenér, rozhodčí či funkcionář. Svazem registrovaná osoba se může účastnit veškerých činností spolku vyjma práva volit orgány spolku.
 3. Členství ve spolku vzniká rozhodnutím statutárního orgánu spolku, a to na základě písemného projevu člena směřujícího ke vzniku členství ve spolku (přihlášky). U osob mladších 15-ti let je nutný souhlas zákonného zástupce. Na přijetí za člena spolku není právní nárok. Statutární orgán spolku může odmítnout přihlášku k členství bez udání důvodu.
 4. Člen má právo:
  1. účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů.
  2. účastnit se členské schůze,
  3. volit orgány spolku od 18-ti let věku,
  4. být volen do orgánů spolku od 18-ti let věku,
  5. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku.
  6. pozastavit své členství ve spolku na 1 rok.
 5. Člen má povinnost:
  1. respektovat rozhodnutí orgánů spolku,
  2. respektovat a dodržovat tyto stanovy, jiná pravidla, pokyny a obyčeje spolku,
  3. řádně vykonávat funkce v orgánech sportovního spolku a podílet se na plnění jeho cílů,
  4. chovat se k ostatním členům spolku i všem ostatním osobám podle uznávaných etických norem s úctou a jako rovný k rovnému, bez ohledu na rozdíly věku, pohlaví, vzdělání atd.,
  5. hradit členské příspěvky v termínu a ve výši schválené statutárním orgánem, případně i jiné poplatky stanovené statutárním orgánem spolku, které souvisí s jeho členstvím nebo činností ve spolku.
 6. Členství ve spolku zaniká:
  1. doručením písemného oznámení člena o ukončení členství vystoupením ze spolku jednomu ze členů statutárního orgánu spolku na základě jeho svobodné vůle.
  2. vyloučením člena ze spolku na základě rozhodnutí statutárního orgánu spolku pro porušování těchto stanov,
  3. nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené lhůtě.
  4. úmrtím člena (u fyzické osoby) či zánikem člena bez právního nástupce (u právnické osoby).
  5. zánikem spolku
 7. Registraci a seznam členů vede statutární orgán spolku.

 

čl. IV

Orgány spolku

 1. Spolek rozhoduje o svých záležitostech a jedná navenek prostřednictvím svých orgánů podle těchto stanov.
 2. Orgány spolku jsou:
  1. nejvyšší orgán – Členská schůze, jedná se o kolektivní orgán,
  2. statutární orgán – Výbor klubu, tvořený Předsedou klubu, místopředsedou a jedním členem, jedná se o kolektivní orgán.
 3. Statutární orgán jedná ve všech věcech jménem spolku vůči třetím osobám vždy kolektivně. Za spolek jednají vždy kolektivně nejméně dva členové výboru, s výjimkou předsedy spolku.
 4. Funkční období volených orgánů spolku podle těchto stanov je 5-ti leté, nestanoví-li členská schůze svým rozhodnutím na svém zasedání jinak. Funkční období předsedy spolku končí nejpozději dnem zvolení nového příslušného orgánu.
 

čl. V

Členská schůze

 1. Členská schůze, kterou tvoří všichni na ní přítomní členové spolku, je nejvyšším orgánem spolku. Do její výlučné působnosti náleží:
  1. změny stanov,
  2. rozhodování o rozpuštění spolku, nebo jeho sloučení s jinými spolky,
  3. volba či odvolávání členů statutárního orgánu, jeho předsedy a revizní komise,
  4. schvalování rozpočtu a roční uzávěrky spolku,
  5. schvalování zpráv o činnosti jiných orgánů spolku,
  6. změny rozhodnutí jiných orgánů spolku,
  7. rozhodování o dalších věcech, které si pro sebe členská schůze vyhradí.
 2. Členskou schůzi svolává předseda spolku, nejméně však jednou ročně na základě písemné pozvánky, nebo zveřejněním na webových stránkách spolku. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina všech členů spolku ve věku nad 18 let. Nesejde-li se usnášení schopná členská schůze, svolá předseda spolku nejpozději do jednoho měsíce (ne dříve než 5 dnů) náhradní členskou schůzi. Tato členská schůze je již usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů spolku.
 3. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
 4. Členskou schůzi svolává předseda spolku také, požádá-li o to písemně 1/5 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 5. Termín a místo konání Členské schůze musí být zveřejněno předsedou spolku, a to prostřednictvím webových stránek sportovního klubu nebo jakoukoliv písemnou formou pozvánky, nejpozději 14 (čtrnáct) dní před termínem jejího konání.
 6. Členská schůze schvaluje stanovy spolku, nebo jejich změny a rozhoduje o zániku spolku. Pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba nadpoloviční většiny všech členů spolku nad 18 let.
 7. Členskou schůzi řídí předseda spolku a z jednání se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
  1. datum a místo konání schůze,
  2. přijatá usnesení,
  3. výsledky hlasování
  4. námitky členů proti rozhodnutí, kteří požádali o jejich zaprotokolování.

 

čl. VI

Statutární orgán, předseda spolku

 1. Statutární orgán spolku je tvořen výborem klubu, v jehož čele stojí předseda spolku. Jedná se o kolektivní orgán v celkovém počtu tří členů. Do její výlučné působnosti náleží:
  1. jednání ve všech věcech jménem spolku vůči třetím osobám. Za spolek jednají vždy kolektivně nejméně dva členové výboru, s výjimkou předsedy spolku,
  2. vedení spolku,
  3. rozhodování o výši členských příspěvků a lhůtách jejich splatnosti
  4. povinnost řádného vedení předepsané evidence a účetnictví,
  5. vést seznam členů a informovat je o záležitostech spolku,
  6. řídit se zásadami a pokyny schválenými Členskou schůzí,
  7. povinnost, vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře.
 2. Předseda klubu je odpovědný Členské schůzi. Předseda klubu zejména:
  1. jedná jménem spolku na venek ve všech jeho věcech s právními důsledky pro spolek,
  2. rozhoduje o věcech spolku, spojených se zajišťováním a organizováním běžného provozu spolku,
  3. odpovídá za vypracování návrhu rozpočtu a účetní závěrky spolku,
  4. svolává a připravuje zasedání Členské schůze spolku.

 

čl. VII

Majetek a hospodaření spolku

 1. Majetek spolku je určen k plnění jeho účelu či cíle a k zajišťování těch činností, které k tomuto účelu a cíli spolku směřují.
 2. Majetek spolku tvoří finanční a hmotné prostředky, tvoří především:
  1. příspěvky členů,
  2. příjmy z tělovýchovné a kulturní činnosti,
  3. příjmy z vlastní hospodářské činnosti,
  4. příspěvky a dotace od sportovních svazů, orgánů státní správy,
  5. příspěvky a dotace od jiných fyzických a právnických osob,
  6. dary, dědictví, granty apod.
 3. Hospodaření spolku musí být vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Hospodaření se řídí rozpočtem, schvalovaným Členskou schůzí vždy na kalendářní rok.
 4. Majetek je ve vlastnictví sportovního klubu jako celku. O převodech vlastnictví, o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje statutární orgán.
 5. Zásady hospodaření stanoví svým rozhodnutím Členská schůze.

 

čl. VIII.

Zánik spolku

 1. Spolek zaniká z těchto právních důvodů:
  1. rozhodnutím členské schůze o rozpuštění spolku nebo sloučením s jiným spolkem.
  2. z jiných důvodů stanovených zákonem.

 

čl. IX

Závěrečná ustanovení

 1. Jakékoliv změny Stanov jsou možné pouze z rozhodnutí Členské schůze spolku a nabývají účinnosti dnem schválení změny Členskou schůzí ve smyslu zákona.
 2. Toto znění stanov bylo schváleno řádnou členskou schůzí spolku dne 27.5.2020.

 

V Litvínově dne 20.7. 2022

 Markéta Mikolášková

 

 

                                                                                                                                         

 
 


Poslední fotografie


Celkový počet členů VK Litvínov

V 10 družstvech máme:

134 dětí a 50 dospělých
Krátké zprávy

Aktualizovány informace k nadcházejícímu letnímu soustředění.
Proběhlo nové rozdělení hráčů a hráček do družstev pro nadcházející sezónu 2024/25.

Naši Sponzoři

Logo Petrogenium Logo Delfy staviva Logo Altisport Logo Delfy staviva Logo Eoploceni Logo Bytový dům

Partneři klubu

Logo NSA Logo SSK Litvínov Logo MŠMT Logo Ústecký kraj Logo MěÚ Litvínov