Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy klubu

STANOVY - VOLEJBALOVÝ KLUB CHEMOPETROL LITVÍNOV

Stanovy byly schváleny mimořádnou valnou hromadou dne 15. 5. 2008.

Obsah Stanov:

 • Čl. I. Základní ustanovení
 • Čl. II. Členství
 • Čl. III. Orgány
 • Čl. IV. Právní postavení, majetek a hospodaření
 • Čl. V. Závěrečná ustanovení

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Volejbalový klub Chemopetrol Litvínov (dále jen VK) je nezávislým dobrovolným sdružením občanů, provozujících tělovýchovu, sportovní, organizační, osvětovou a podnikatelskou činnost.
 2. VK má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí svoji činnost v souladu s těmito Stanovami a obecně závaznými předpisy.
 3. Sídlem VK je město Litvínov, Šafaříkova ulice, č. p. 2095, PSČ 436 01.
 4. Základním posláním VK je organizování sportovní a tělovýchovné činnosti se zaměřením na volejbal pro občany a zejména mládež města Litvínova a jeho okolí.
 5. VK hájí oprávněné zájmy svých členů, k tomu spolupracuje se státními orgány a institucemi, významnými podniky a podnikateli, národními sportovními organizacemi a jinými sportovními sdruženími či kluby.
 6. VK vytváří potřebné ekonomické, finanční, materiální a legislativní podmínky, které směřují k naplňování jeho základních poslání a cílů.

ČL. II. ČLENSTVÍ

 1. Členství v VK je dobrovolné. Členem se může stát každá fyzická a právnická osoba, která má zájem a předpoklady podílet se na rozvoji VK a souhlasí s jeho Stanovami.
 2. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor VK, pokud je k tomu zmocněn valnou hromadou. V opačném případě o tom rozhoduje valná hromada VK.
 3. Členství vzniká na základě písemné přihlášky za člena VK, doručené výkonnému výboru VK a potvrzené výkonným výborem zmocněným valnou hromadou.
 4. Člen VK má právo:
  • podílet se na činnosti VK a využívat k tomu jeho hodnot a zařízení,
  • účastnit se od 15 let věku valné hromady VK a rozhodovat o věcech, které projednává,
  • volit od 15 let věku a být volen od 18 let věku do orgánů VK nebo za delegáta na jednání vyšších či jiných orgánů,
  • obracet se na orgány VK se svými podněty, návrhy, stížnostmi a dotazy s právem jejich vyřízení.
 5. Člen VK je povinen:
  • aktivně se podílet na činnosti VK a plnit povinnosti vyplývající z jeho postavení v VK,
  • střežit a chránit hodnoty a majetek VK a pečovat o jejich zvelebování a rozšiřování, podílet se na udržování dobrého jména VK,
  • platit na účet VK stanovené členské příspěvky,
  • dodržovat Stanovy a předpisy VK, plnit rozhodnutí přijatá orgány VK.
 6. Členství v VK zaniká:
  • vystoupením
  • vyškrtnutím při neplnění základních povinností po dobu delší než 6 měsíců,
  • vyloučením pro zvlášť závažné provinění,
  • úmrtím fyzické nebo zánikem právnické osoby,
  • zánikem VK
 7. O vyškrtnutí a vyloučení rozhoduje výkonný výbor VK. V případě vyloučení má člen právo odvolat se k valné hromadě, která rozhodne s konečnou platností. Odvolání má odkladný účinek.

ČL. III. ORGÁNY

 1. Orgány VK jsou:
  • valná hromada
  • výkonný výbor
  • revizor
 2. Valná hromada je nejvyšším orgánem VK. Svolává ji výkonný výbor VK, nejméně 1x za rok. Mimořádná valná hromada může být svolána na žádost nejméně jedné poloviny členů VK ve věku nad 15 let nebo rozhodnutím výkonného výboru, a to nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.
 3. 3. Valná hromada zejména:
  • rozhoduje o vzniku VK, jeho názvu, sídle a symbolice, schvaluje, mění a ruší Stanovy a jiné předpisy VK,
  • stanoví hlavní směry činnosti a koncepce VK,
  • volí a odvolává předsedu, místopředsedu a ostatní členy výkonného výboru a revizora VK,
  • projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření VK, stavu majetku, plánu práce, podnikatelských aktivit a návrh rozpočtu VK,
  • rozhoduje o vstupu VK do jiných organizací a sdružení, o ekonomické účasti na jejich činnosti a o jiných formách spolupráce, volí zástupce VK do jejich orgánů,
  • rozhoduje o členských otázkách VK nebo k tomu zmocňuje výkonný výbor VK,
  • schvaluje výši a formu placení členských příspěvků,
  • plní úlohu odvolacího orgánu proti rozhodnutí výkonného výboru, resp. revizora VK,
  • rozhoduje o zániku VK a způsobu vypořádání jeho majetku,
  • rozhoduje o všech dalších otázkách, které si ke svému rozhodnutí vyhradí.
 4. Valná hromada je oprávněna přijmout rozhodnutí, je-li přítomna nadpoloviční většina členů VK starších 15 let. Rozhodnutí je přijato, odsouhlasí-li ho nadpoloviční většina přítomných.
 5. Výkonný výbor je výkonným orgánem VK, který řídí jeho činnost mezi zasedáními valných hromad a je oprávněn jednat jménem VK navenek.
 6. Výkonný výbor se skládá z předsedy, místopředsedy a nejméně 1 dalšího voleného člena. Funkční období výkonného výboru je 2-leté. Svolává ho předseda nebo místopředseda, a to minimálně 1x měsíčně.
 7. Vyžádá-li si to mimořádná situace, může se do nejbližšího jednání valné hromady doplnit kooptací až do výše 50% svých členů. Kooptaci potvrzuje vždy valná hromada.
 8. Výkonný výbor je oprávněn rozhodovat o všech věcech, které nejsou vyhrazeny valné hromadě. Je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení se přijímá většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, je-li nepřítomen, pak hlas místopředsedy.
 9. Výkonný výbor odpovídá členské základně za řízení, správu majetku, ekonomickou situaci a sportovní úroveň VK.
 10. Výkonný výbor zejména:
  • připravuje zprávy, informace a návrhy ve věci plánu a rozpočtu pro valnou hromadu,
  • svolává valnou hromadu za podmínek Stanov, a to buď písemným sdělením a nebo mailem vůči každému členu staršímu 15 let a to nejméně 14 dní před termínem konání valné hromady,
  • vydává předpisy VK s následným projednáváním na nejbližší valné hromadě,
  • zajišťuje operativní plnění schváleného plánu a rozpočtu, realizuje další úkoly v souladu s usnesením valné hromady,
  • zajišťuje vzájemně výhodnou spolupráci s jinými organizacemi, které hodlají podporovat zájmy a potřeby VK,
  • rozhoduje o přijetí za člena VK a o jiných členských otázkách, pokud je k tomuto zmocněn valnou hromadou VK,
  • vede pravidelnou účetní agendu, matriku členů VK a zajišťuje archivaci a dokumentaci všech důležitých materiálů a listin právní a ekonomické povahy,
  • vytváří příznivé podmínky pro růst sportovní úrovně, kvalitní tréninkový proces a jeho kontrolu,
  • k zabezpečení svých pravidelných funkcí a úkolů je oprávněn využívat nezbytný aparát.
 11. Nepřijme-li valná hromada rozhodnutí o rozpočtu, je výkonný výbor oprávněn přijmout rozpočtové provizorium na nejbližší následující období do svolání řádné nebo mimořádné valné hromady.
 12. Výkonný výbor je oprávněn kooptovat do svého kolegia osoby, které mohou být zárukou podpory činnosti VK. Takto kooptované osoby nemají statut člena výkonného výboru s hlasem rozhodujícím, ale pouze poradním.
 13. Výkonný výbor může vytvářet i další poradní iniciativu či jiné orgány, jejichž statut schvaluje valná hromada.
 14. Členství ve výkonném výboru zaniká:
  • uplynutím funkčního období,
  • odvoláním z funkce,
  • vzdáním se funkce,
  • zánikem členství v VK.
 15. Revizor VK provádí pravidelné kontroly hospodářské a správní činnosti.
 16. Revizor je povinen o své činnosti podávat zprávu valné hromadě VK, která ji musí projednat a přijmout k ní usnesení.
 17. Funkční období revizora je 2-leté. Funkce revizora zaniká obdobně jako u členů výkonného výboru. Revizor nesmí být členem výkonného výboru VK.

ČL. IV. PRÁVNÍ POSTAVENÍ, MAJETEK A HOSPODAŘENÍ

 1. VK je samostatným a nezávislým občanským sdružením s vlastní právní subjektivitou, na základě registrace těchto Stanov podle zákona o sdružování občanů. Může svým jménem nabývat práv a zavazovat se a má samostatnou majetkovou odpovědnost. Může též ke splnění svých úkolů využívat jiného majetku, který mu byl smluvně předán do užívání.
 2. Statutárními zástupci VK oprávněnými činit právní úkony ve všech věcech jménem VK jsou předseda a místopředseda a další jimi písemně pověření členové výkonného výboru.
 3. Statutární zástupci jsou oprávněni zejména k:
  • podpisovým právům k běžným účtům VK, kde jsou realizovány bezhotovostní platby,
  • potvrzování, přezkušování a likvidaci účetních dokladů vně VK,
  • potvrzování oprávněnosti likvidace došlých fakturačních a jiných zúčtovacích dokladů k tíži hospodaření VK,
  • potvrzování stálých nebo nepravidelných záloh, resp. potvrzování jejich likvidace na základě vyúčtování.
 4. Je-li pro platnost právního úkonu právním řádem předepsána písemná forma, podepisuje listinu buď předseda nebo místopředseda a to samostatně.
 5. Majetek VK slouží k účelům, které jsou v souladu s posláním a v zájmu jeho členů.
 6. Majetek VK je v jeho vlastnictví jako celku. O převodech práva hospodaření k majetku, o jeho nabývání a pozbývání, případně dalších dispozicích rozhoduje valná hromada. O běžných dispozicích rozhoduje výkonný výbor, který o hospodaření a majetku VK předkládá zprávu valné hromadě.
 7. Majetek VK tvoří finanční fondy, hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.
 8. Zdrojem majetku jsou zejména:
  • majetek VK ke dni registrace jeho Stanov, převedený z oddílu volejbalu Sdružení sportovních klubů Chemopetrol Litvínov, dle předávacího protokolu,
  • příspěvky členů VK,
  • dobrovolné příspěvky, dotace a dary,
  • příjmy z uzavřených sponzorských a reklamních smluv,
  • příjmy z vlastní sportovní, tělovýchovné, společenské, obchodní a jiné podnikatelské činnosti,
  • úvěry poskytnuté bankou, úroky z uloženého kapitálu.
 9. Hospodaření VK se řídí rozpočtem a hospodářskými směrnicemi, schválenými valnou hromadou na jeden kalendářní rok.
 10. K zabezpečení svých hospodářských funkcí, zvláště pak k aktivování vlastních zdrojů, může valná hromada rozhodnout o založení vlastního podniku nebo o založení společného podniku s jinou právnickou nebo fyzickou osobou.

ČL. V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Volejbalový klub Chemopetrol Litvínov je v plném rozsahu nástupnickým subjektem oddílu volejbalu Sdružení sportovních klubů Chemopetrol Litvínov.
 2. Za členy VK se ke dni registrace u MV ČR považují všichni dosavadní členové oddílu volejbalu.
 3. Tyto Stanovy byly schváleny mimořádnou valnou hromadou VK dne 15. 5. 2008 a nabývají účinnosti a závaznosti dnem registrace u MV ČR podle podmínek zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.